Etiket: Akut kurucusu Nasuh Mahruki’nin karakalem portresi